A A A
Hjem
minytring

Min ytring

Vi inviterer deg herved til en ny debatt- og meningsarena.

Her er en av flere muligheter du har for å bli hørt i denne store og omfattende prosessen. Her kan du poste din mening om temaet, enten du er oberbevist, tvilende eller spørrende. Har du konkrete spørsmål kan de også stilles her. Vi har som ambisjon at du skal få et svar innen rimelig tid. Jo mer konkret du er, jo lettere er det å gi klare svar.

Vi ønsker en konstruktiv debatt og vil at ulike syn, for eller i mot kommunesammenslåing, skal komme fram.

Kommentarer og innspill som bryter med kommunenes retningslinjer for debatt og meningsutvekslinger,  vil kunne bli slettet uten varsel. 

Her tenker vi spesielt på uttalelser som kan virke nedlatende, støtende, diskriminerende, eller rasistiske, men også på det som kan gå ut over personvernet og taushetsplikten.
Respekter meddebattanter, også de som er uenige.

Velkommen til å si din mening!

Posting
 • Interessant lesing...

  http://www.nearadio.no/kronikk-kommunereform-intensjoner-og-stormannsgalskap/

  2016-04-03 09:16:02
  [Svar]
  • Re: Interessant lesing...

   Hei Cristian,

   jeg har lest alle innleggene I OA fra denne Per Gunnar Stensvaag, local SP-politiker fra Trysil og som du refererer til som "interessant lesing". I tillegg var jeg tilstede på hans, etter min mening, svært så tendensiøse foredrag på Eina 24.02. Desverre må jeg melde at seriøsiteten i hans vinkling og språkbruk ikke bringer med seg noe mer kunnskap I debatten. Tvertimot, så oppdaget jeg at han fremførte påstander som ikke stemmer med virkeligheten, både hva gjelder referanser til "skrekk-eksempler" på sammenslåing av kommuner I Nord-Norge og på Vestlandet. For eksempel, så hevdet Stensvaag at innbyggerne I tidligere Skjerstad kommune utenfor Bodø var svært misfornøyde med å bli del av Bodø kommune. Fakta er at innbyggerne via en trivselsundersøkelse bekrefter ØKT tilfredshet med kommunale tjenester og tilbud etter sammenslåingen. I tillegg så skjermet Bodø kommune den planlagte og igangsatte nedleggelsen av stedets barneskole. Dette er stikk I strid med hva Stensvaag forfektet. Det svekker så absolutt hans troverdighet.
   Jeg har tatt meg den friheten å svare på Stensvaags innlegg I OA, også på hans frimodige og lettvindte omgang med fakta. Hvis du er interssert, så finner du mitt innlegg og motsvar I OA den 18.04 og på OA-nett (http://www.oa.no/debatt/kommunereformen/senterpartiet/na-ma-du-pinado-skjarpe-da-stensvaag/o/5-35-258205#am-commentArea). På OA-nett finner du også hans svar på mitt innlegg og mitt motsvar til han igjen.
   Personlig synes jeg denne form for debatt desverre ikke bringer særlig relevant eller nyttig informasjon til vår lokale prosess på Toten. Derimot synes jeg ditt innlegg I OA (09.03) har noen svært så aktuelle sider ved seg. Sikring av lokaldemokrati og representasjon fra randsonene I den nye kommunen, er absolutt relevant. Mitt svar er Ganske enkelt: Det er opp til de politiske partiene å vise evne til å sikre representativitet. Jeg vil neppe stemme på et parti som ignorerer min del av kommunen. Ja, kanskje ville jeg vurdere å stemme på et annet parti som beviselig representerer mitt område på en god mate. Jeg tror dette vil vitalisere det politiske arbeidet I den Nye kommunen. Husk - alle er på valg hvert 4.år !
   Til din kommentar om innbyggerundersøkelser, så vil jeg hevde at liten valgdeltagelse er et mye større demokratisk problem. Hvem kan påstå at hemmesitterne er like representative som de som møter frem I valglokalet ? Nei, jeg tror faktisk en grundig innbyggerundersøkelse (høyt antall spurte) er mer å stole på......
   Hører gjerne fra deg !

   2016-04-20 23:20:46
  • Re: Interessant lesing...

   Ja, vi er enige om at en grundig innbyggerundersøkelse kanskje hadde vært å foretrekke. Men når drøye 960 av 4000 spurte (av 12000 stemmeberettigede) velger å svare på en innbyggerundersøkelse i Ø.T., er det definitivt ikke bedre enn en folkeavstemning.

   2016-05-30 21:59:44
 • Antall representanter

  En annen ting som jeg finner litt bekymringsfullt er antallet representanter i kommunestyret. I prossessdokumentet legges det opp til å ha 65 representanter i kommunestyret "for å oppnå god representasjon fra alle deler av den nye kommunen".

  Om representasjonen blir god fra alle deler av den nye kommunen, er det valgresultatet som avgjør og ikke kommunen. Jeg frykter at kommunestyret blir for lite i forhold til et innbyggertall på nærmere 59 000 for å sikre en god representasjon fra "alle deler av kommunen".

  Når jeg leser intensjonsavtalen til Midtre Namdal+ (som er arbeidsnavnet på den evt. nye kommunen som utgjør kommunene Høylandet, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla), så vil den kommunen få 21 453 (2015) innbyggere og skal ha et kommunestyre med 57 representanter. Målt i folketall, vil det sikre en betraktelig bedre representasjon fra alle deler av kommunen, enn nye Toten vil. Selv om jeg vet man ikke kan ta for gitt at alle fjerdingene blir representert da heller. Men det er viktigere at det blir et fungerende demokrati, enn at det blir noen få elitepolitikere...

  2016-03-20 01:21:51
  [Svar]
 • Intensjonen mot sin hensikt?

  I intensjonsavtalen står det at det skal være folkevalgte fra hele den nye Totenkommunen, også ytterkantene. Hvordan skal dere få til det, uten å endre valgloven?
  Det er ikke sikkert at Biri eller Snertingdal får en representant i det nye kommunestyret. Det er heller ikke sikkert at Skreia/Totenvika eller Kolbu/Eina får representanter i kommunestyret.
  Det er det valgloven og valget som bestemmer.
  Så det er en stor mulighet for at ytterkantene forblir en ytterkant og utpost, uten en stemme i kommunestyret.

  Jeg er spent på svar, kanskje spesielt fra den ivrigste ordføreren til en stor Totenkommune av dem alle, ordfører Iddberg

  2016-02-29 09:41:07
  [Svar]
  • Re: Intensjonen mot sin hensikt?

   hei igjen og beklager litt sent svar. Jeg hadde ei ferieuke forrige uka og mistet litt tempo på en del saker da. Men altså til spørsmålet ditt. Det er riktig at ingen kan garantere noe som helst når det gjelder hvilke deler av en kommune - enten den er slik som nå eller blir en større kommune - som blir representert i kommunestyret. Det vil avgjøres av nominasjonsprosessen i partiene og til syvende og sist av valgernes handlinger når det gjelder så vel parti som de kumuleringer som gjøres. Slik er det jo også nå. Det jeg kan si er at erfaringene fra Gjøvik som jo ble en ny og større kommune i 1964, sammenslått av Biri, Vardal, Snertingdal og Gjøvik kommuner, så har de tidligere bygdekommunene hele tida vært godt representert både i formannskap og kommunestyre. Jeg tror det handler om å mobilisere til aktivt politisk engasjement i det området en bor hvorvidt en får rettmessige stemmer inn i kommunestyret, og det helt uavhengig av kommunens størrelse.

   2016-03-09 07:13:47
 • Flere spørsmål jeg ønsker svar på

  • Hvorfor er det er ikke godt nok avklart hvilke forventninger og krav som skal stilles til kommunens oppgaver i framtida?

  • Hvorfor utredes det en sammenslåing når har ikke vært noe lokalt krav om sammenslåing på Toten, eller i mange av de andre kommunene rundt om i landet? Selv om ministeren følger ideologien sin, er det ikke noe som tilsier at vi må følge den. Er vi et demokrati, partikrati eller diktatur?

  – Hvordan kan man utrede en sammenslåing når man ikke vet hvordan inntektssystemet blir, ikke vet man hva slags oppgaver kommunen skal ha og ikke har det vært et krav fra folket?

  -Hvordan skal lokalepolitikere skape et engasjement rundt en reform som ikke er ønsket lokalt, men ønsket fra sentralt...?

  Jeg er også redd denne nettsiden er en hvilepute, siden ingen ansvarlige tar seg bryet med å svare noe her...

  2016-02-20 22:03:21
  [Svar]
  • Re: Flere spørsmål jeg ønsker svar på

   Og her må jeg med det samme beklage siste setning i innlegget mitt. Jeg oppdaget for sent at ordføreren i Østre har tatt seg bryet med å svare, og det skal hun ha all ære for.

   2016-02-20 22:07:13
  • Re: Flere spørsmål jeg ønsker svar på

   1)når det gjelder ønskede avklaringer for oppgaver i framtida, er jeg enig i ønskeligheten av at dette kunne framtått klarere. Regjeringa har også vært kritisert - også fra meg - når det gjelder særlig hvilke oppgaver som burde overføres fra staten, og at disse burde vært mer avklart i forkant av kommunereformprosessen ellers. Samtidig er det slik at ingen av oss helt vet hvordan framtida blir, og den må takles uavhengig av klarheten som ideelt sett burde vært frambrakt. Det som er sikkert er vel at antall oppgaver kommer til å øke, at kravene til økt faglighet vil øke, at folks forventninger vil øke osv. Så det springende spørsmålet blir hvordan vi best tror at framtida da kan møtes, slik som vi har det i dag eller i en større og sammenslått kommune. Mitt hovedargument for troen på det siste er at jeg tror vi får til mer ved å ta et samlet grep om en større ressursbase (fagfolk, arealer, realkapital, finanskapital....) og kan dermed få til en mer kraftfull og samordnet utvikling for hele Toten-/Gjøvik-området. Ikke minst kan vi også gjøre vår stemme mer gjeldende overfor sentrale myndigheter når det gjelder ulike typer satsing.
   2)Grunnen til at det utredes sammenslåing er en erkjennelse over mange år av at vi ville stå sterkere i mangt og mye ved å gå sammen i en større og felles kommune. Dette har vært en erkjennelse i svært mange år helt uavhengig av nåværende regjerings offensiv i sakens anledning. Vi drøftet dette grundig senest også i 2005 og i 2010-11. Behovene for økt samarbeid har vokst i takt med at oppgavene til kommunen har økt, at de faglige kravene til tjenestene og til å håndtere ulike krav og lovverk har økt osv. Ikke minst har kravene fra befolkningen økt når det gjelder forventninger til økt satsing og gjennomslag innenfor samferdsel, arealplanlegging, by- og stedsutvikling osv.
   3)Jeg tror det utmerket går an å utrede en kommunesammenslåing uten de nevnte forholdene du trekker fram, og da henviser jeg til mine punkter over, ellers er jeg redd dette ville bli et litt langt svar.
   4) Dette er etter mitt syn en reform som ganske lenge har vært ønsket også av i hvert fall store deler av det politiske miljøet også lokalt. Som nevnt over, er det faktisk ikke først og fremst nåværende regjerings initiativ som har forårsaket debatten om en kommunereform, men den har vært der i mange år allerede.
   Når det gjelder å skape engasjement, skal det nå i tida framover arrangeres åpne folkemøter, og jeg håper jo at den mediedebatten som allerede foregår også engasjerer.

   2016-03-09 09:38:02
 • Folkeavstemning

  Dere har en stor utfordring å lage en oversikt over fakta, utfordringer,fordeler,ulemper som er forståelig og troverdig for de fleste som et godt grunnlag for folkeavstemning. Det kan fort bli synsing og følelser som blir avgjørende.
  Lykke til
  mvh HA

  2016-02-05 19:57:51
  [Svar]
 • Spørsmål til de folkevalgte

  jeg har lyst til at ordførerne svarer på disse spørsmålene jeg, men denne siden er det vel ikke så mange som bruker, aller minst de folkevalgte. Men skulle de mot formodning gjøre det, ønsker jeg svar fra de folkevalgt og spesielt ordførerne...

  Vil en Totenkommune gi billigere tjenester?

  Vil økonomien i en Totenkommune bli bedre?

  Vil en Totenkommune gi bedre tjenester?

  Vil en Totenkommune styrke demokratiet?

  Vil en Totenkommune gi mindre byråkrati?

  Vil en Totenkommune ta bedre vare på matjorda?

  Er en Totenkommune en god idé?

  Jeg er nemlig kommet til at det ikke vil bli bedre å leve og bo på Toten om ein slår sammen kommunene. Dere må gjøre det som er best for innbyggerne...

  Jeg mener at kommunene her på er blant de mest veldrevne kommunene i landet. Kommunene er akkurat passe små og akkurat passe store. Vi får ut det beste av både smådriftsfordeler og stordriftsfordeler.
  Mange kommuner har til nå sagt nei til kommunereformen. Det må vi og gjøre...

  2016-01-29 21:04:23
  [Svar]
  • Re: Spørsmål til de folkevalgte

   Jeg spør etter det samme som Christian V. Harling. så da venter jeg på svar.

   2016-02-04 17:46:47
  • Re: Spørsmål til de folkevalgte

   Hei Christian!
   Jeg blir litt usikker på hva du mener med en Totenkommune. Men jeg tolker det dithen at du mener Vestoppland kommune. I prosessdokumenter og intensjonsavtalens, er det skissert hvilke mål og forventninger vi har til en ny kommune som svarer opp mange av dine spørsmål. Ingen kan forutse fremtiden, men det vi kan enes alle om er at dagens struktur og drift i våre kommuner vil endres uavhengig av kommunegrenser. Spørsmålet er om en ny kommune kan gjøre fremtiden bedre for våre innbyggere. Det er like viktig å stille spørsmålene til egen kommune - Vil en Østre Toten kommune gi billigere tjenester? Vil økonomien i Østre Toten bli bedre i fremtiden når vi består alene? Det er flott å høre at du mener våre kommuner er blant de mest veldrevne i landet, og ja vi leverer i dag gode tjenester til våre innbyggere. Det er også viktig å merke seg at vi er en lavinntektskommune, og får ikke kompensert våre utgifter 100% via rammeoverføringer. Dette innebærer at vi har dårligere kommuneøkonomi enn gjennomsnittet. Så hva er best for innbyggerne? Det er det vi nå må ta stilling til. For å gjøre dette må vi se på både fordeler og ulemper ved kommunereformen.

   2016-02-16 12:11:11
  • Re: Spørsmål til de folkevalgte

   Takk for svar, Guri. Men motspørsmål gir ikke svar på spørsmålene mine.
   At vi er en lavinntekskommune nå, har ikke gitt meg svar på om vi kommer til å få kompensert utgiftene 100% ved en evt. kommunesammenslåing.
   Det er riktig at man må se på både fordeler og ulemper ved en sammenslåing, men hittil har det ikke kommet sa mange konkrete fakta.

   2016-02-20 22:17:13
 • Sømdre Land kommunesammenslåing

  Jeg har hele tiden vært mot, og er fortsatt mot at Søndre Land skal slå seg sammen med Toten-kommunene og Gjøvik. Når vi ser på kartet, ser vi jo at Søndre Land vil bli en "utvekst" ved denne konstulasjonen. Næringsliv og ferdselsårer harmonerer heller ikke. Den viktigste samarbeidskommunen for Søndre Land er Nordre Land, og er det påkrevd å ha større kommuner, så vil det være naturlig å ha en Land-kommune og en Toten-kommune. Samarbeid om søppeltømming, innkjøp av biler til kommunal tjeneste kan vi fint ha om det er forskjellige kommuner, men at Søndre Land slår seg sammen med Toten-kommunene og Gjøvik uten Nordre Land, det er ikke riktig. Fra Søndre Land pendler folk til Hadeland, Nordre Land, Gjøvik og Vestre Toten. La oss ha ved eventuell sammenslåing ha en Land-kommune, en Toten-kommune og en Hadeland-kommune. Beholder vi kommunene slik de er, er administrasjonen nærmere folk og bedrifter, og vi kan med fordel samarbeide der det er naturlig!

  2016-01-18 15:02:27
  [Svar]
 • Finnes det noen fordeler?

  Finnes det noe positivt om en kommunesammenslåing?
  Økonomien er temmelig trang i de tre kommunene som vurderer å bli en Toten-kommune, den trenger ikke bli trangere.
  Sanners lokkemiddel om et beløp til kommunene som slår seg sammen, vil ikke rekke langt...

  http://www.nrk.no/ytring/storkommuner-gir-ikke-mer-velferd-1.12738219

  2016-01-18 08:55:18
  [Svar]
 • Økte kostnader

  Næringslivet i Nome får økte kostnader med 17 millioner i året hvis det blir kommunesammenslåing i form av økt arbeidsgiveravgift. Hva blir kostnaden for økt arbeidsgiveravgift i en enda større Totenkommune?

  2016-01-14 19:05:06
  [Svar]
 • Et innlegg verdt å lese

  http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Julenissen-Jan-Tore-3834402.html

  2016-01-14 09:13:59
  [Svar]
 • Ja til fortsatt gode tjenester for innbyggerne!

  Grip dagen før dagen griper deg! Norge står foran store utfordringer med å utvikle og opprettholde tjenester. Gjøvik har akkurat blitt universitetskommune. Det vil forhåpentligvis føre til at Gjøvik både får beholde og klarer å skaffe den kompetansen vi trenger for å utvikle og opprettholde tjenester. Det vil bli en kamp om de gode hodene. Større kommuner med flere innbyggere som har den kompetansen som trengs, kommer til å få ansvar for flere spennende oppgaver. Jeg mener vi nå må gripe mulighetene for en fremtidsrettet utvikling. Nå må vi slutte å stå med lua i hånda og klage over at alt havner på Hamar. En storkommune vil ha en helt annen tyngde bak sine krav enn det vi har i dag. Store fagmiljøer med solid kompetanse kan ta på seg mer enn det en liten kommune kan. Sammenslåtte kommuner vil også motta flere økonomiske midler enn kommuner som velger å stå alene. De som vil stå alene vil møte en tøff økonomisk situasjon som vil medføre at de ikke klarer å levere lovpålagte tjenester. Det vil ende med at de blir slått sammen med andre kommuner med tvang. Problemet er da at det har gått så lang tid med utarming, at det vil ta lang tid å oppnå nivåheving. Mange tjenester vil kunne bestilles via nettløsninger, behovet for å kunne oppsøke et kontor med en saksbehandler vil bli minimal. Det har derfor lite å bety at kommuneadministrasjonen ligger i geografisk nærhet. Det hjelper lite å ha en folkeavstemning der en går imot en kommunesammenslåing når dette kommer til å medføre at kommunen ikke klarer å levere sine lovpålagte tjenester. Når innbyggerne ikke får de tjenestene de har krav på, kommer de til å flytte til Gjøvik, og vi kan bare glemme å få økt innflytting. Slik vi har det akkurat nå, vil ikke det ene eller andre alternativet medføre store konsekvenser, men om noen år vil konsekvensene bli store dersom vi ikke griper mulighetene en kommunesammenslåing gir.

  2016-01-13 18:31:20
  [Svar]
  • Re: Ja til fortsatt gode tjenester for innbyggerne!

   Jeg er helt enig med Ola Løvstad, gode argumenter!!

   2016-03-08 13:25:39
 • Kommunesammenslåing

  Jeg må si meg enig med hr von Harling her. Dersom det skulle komme så langt i noen utredning at noen skulle komme på tanken å slå sammen disse kommunene krever vi en bindende folkeavstemning!

  2016-01-13 16:12:03
  [Svar]
 • Kommunesammenslåing

  Regjeringen insisterer på at kommunene skal begrunne hvorfor de ikke ønsker sammenslåing innen 1. juli!

  Gitt at et av resultatene fra "NAV-reformen" var at de minste NAV-kontorene er de som fungerer best, og gitt at statens egen "innbyggerundersøkelse" gang etter gang viser det samme: innbyggerne er mest tilfreds i de minste kommunene - skulle det være enkelt å begrunne at man ikke ønsker sammenslåing.

  Gitt at regjeringens ønske for at de ønsker sammenslåing etterhvert koker ned til at større fagmiljø er bedre enn små fagmiljø - og at samarbeid mellom kommuner er et demokratisk problem - skulle det heller ikke være vanskelig å avvise sammenslåing.

  Men denne regjeringen skaper inntrykk av at man il straffe de som ikke slår seg sammen: de skal (kanskje) få redusert inntektene og de vil angivelig ikke få økonomisk støtte til å gjennomføre sammenslåinger i framtida. Det er uverdig spill fra en regjering som mangler argumenter og som forsøker å drive gjennom enorme fusjonsprosesser i kommunene uten et solid grunnlag for reformen.

  Jeg forventer intet mindre enn en folkeavstemning i alle kommunene om sammenslåing og resultatet skal være bindende!

  2016-01-13 15:14:49
  [Svar]
RSS-Feed
Web levert av CustomPublish AS